اشعار بچه گانه

                                                  شعر بچگانه

ال ال اپه نه

الدن چخده كه پنه

سايوم سويوم ساق ساق قان

چله ديده چك بونه

شعر کوتاه بالا برای بچه هایی که تازه زبان باز میکردند خوانده میشد و موجب میشد که آنان دست و پای خویش را بشناسند و وقتی به هر یک از اجزای بدن فرمان میدهیم آن عضو را از بازی کنار بکشند .

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

غور ، غور ، قورباغا                                        غور ، غور ، قورباغه

آت تولده كووچه باغا                                   توي كوچه باغ پريد

كوچه باغدان يل چيخده                               از توي كوچه باغ گرد و خاك بلند شد

قرميزه دونله قيز چيخده                              يك دختر كت قرمز پيدا شد

ال آتدوم دويمه سين قيرديم                        دست انداختم و دكمه اش را پاره كردم

اوت دوم دويمه سين تيكديم                        نشستم دكمه اش را دوختم

اوردا مني گوردولر                                       آنجا مرا ديدند

شاها خبر ورديلر                                        به شاه خبر دادند

شاها خبر گيدن جك                                  تا خبر به شاه برسه

شادان خبر گلن جك                                 و از شاه خبر بياد

ايكي خوروز ا للشده                                  دوتا خروس جنگيدند

بيره قانا بولاشده                                        يكيش خونين و مالين شد

××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××

او اووه قاشدوم توتون ده                          به آن اتاق دويدم پر ازدود بود

بو اووه قاشدوم توتون ده                         به اين اتاق دويدم پر از دود بود

ساره قليجيم بوتون ده                             شمشير زرد رنگم سا لم است

اصفا هاني بيچاقه                                     خنجر ساخت اصفهان

توت ده اليم دورقاده                               گرفت بدستم و آنرا زخمي كرد

ياق گتيري ياق لي يك                            روغن بياوريد تا روغن مالي كنيم

دسمال گتي ري باقلي يك                       دستمال بياوريد تا زخم را ببنديم

دسمال دووه بوينوندا                              دسمال به گردن شتر است

دووه كاشان يولوندا                                شتر براه كاشان رفته است

كاشان يوله سربسر                                در سرتا سر راه كاشان

ايچينده ماهه گه زر                                دخترزيبايي بنام ماهي گشت و گذار مي كند

ماهه دان اولده بير اوغلان                       از ماهي يك پسر بدنيا آمد

آدون قويدولار نورعله                            اسمش را نورعلي گذاشتند

نورعله گيد ده اودونا                              نورعلي براي گردآوري هيزم رفت

غارغا بات ده بودونا                               كلاغ به گوشت رانش فرو رفت

غارقا دگيل قميش ده                             كلاغ نيست ني خيزران است

بش بارماقوم گوموش ده                        پنج انگشتم از نقره است

كوش شكچي گور فرش توخور              ساربان در حال بافتن فرش است

منيم كوچوك قارداشوم                          برادر كوچك من

شاه كلامون دان اوخور                           در حال خواندن كلام شاه است .

/ 0 نظر / 35 بازدید