ديباچه

ديباچه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

فرهنگ آيينة هويت جمعي اقوام است .

هيچ قومي در سراسر تاريخ بي فرهنگ نبوده است .

تفاوت قوم ها نه در بي فرهنگي برخي و با فرهنگي ديگران ، كه در تفاوت ماهوي فرهنگهاي آنان است .

فرهنگها كه با تمدنها نسبتي استوار دارند ، به لحاظ ريشه دار بودن در ژرفاي احساس ها و انديشه هاي آدميان ، از تمدنها كه با روية زندگي نسبت دارند ، پايدارترند . چه بسا كه فرهنگ يا بخش هاي مهمي از آن قرنها پس از فروپاشي تمدن همزادش در تاريخ باقي بماند ، امري كه اينك در مورد اقوامي چون ملت ما و مسلمانان ديگر صادق است ... خدمت به ديانت و تلاش براي پايداري آن و نيز شرط كمال يافتن زندگي ، مجهز شدن به جسارت نقد آگاهانة سنت از سوي نيروهاي شايستة خودي است ... به نظر مي رسد كه سرنوشت آيندة ما در گرو رسيدن به مرحله اي از بلوغ است كه در عين تكيه بر گذشتة خويش ، توان نقد آن گذشته را از يكسو و واقعيت موجود از سوي ديگر داشته باشيم و در پرتو آن ، راهمان به سوي آينده اي گشوده شود كه هم دين عزيز و نيرومند باشد و هم دنيامان سربلند . همة محققان در صدد كشف شئون و وجهه هاي فرهنگ قوم خويش اند يا براي انتقال درست تجربة فكري و عملي غرب به اينسوي جهان ، تلاش ميكنند تا زمينه ساز خودباوري و خودشناسي و فراهم كنندة عرصة مناسب براي هر دوگونه نقدي باشند كه بر پاية معيارهاي معتبر فلسفي ، علمي ، ديني و اخلاقي در حال خلاقيت بخشيدن به فرهنگي هستند كه بايد رو به آينده داشته باشد ، و من از اين ديدگاه به تتبعات محققين در باب فرهنگ عامه مي نگرم و آن را ارجمند ميدانم . 

سيد محمد خاتمي

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخشي از ديباچة كتاب “ فرهنگ عامة اردكان “ بقلم رئيس جمهور محترم جناب آقاي سيد محمد خاتمي .

 

 

/ 0 نظر / 24 بازدید