قسمتي از دستور زبان تركي

...............  براي ساختن مصدر ، به انتهاي فعل امر ، پسوند ماخ يا ماق اضافه مي كنيم مانند گيد + ماخ = برو + ن كه مي شود : گيدماخ = رفتن .

گيد = برو كه فعل امر گيدماخ = رفتن است و صرف آن بدينگونه است :

گيديم گيددي گيدده              رفتم رفتي رفت

گيدديك گيدديز گيدديلار    رفتيم رفتيد رفتند

دي = بگو كه فعل امر دي ماخ = گفتن است و صرف آن بدينگونه است :

دي ديم ، دي دي  ، دي ده              گفتم ، گفتي ، گفت

دي ديك ، دي ديز ، دي ديلار        گفتيم ، گفتيد ، گفتند

آل = بگير كه فعل امر آل ماخ =گرفتن است و صرف آن بدينگونه است :

آل دوم ، آل دي ، آل ده                گرفتم ، گرفتي ، گرفت

آل ديك ، آل ديز ، آل دولار          گرفتيم ، گرفتيد ، گرفتند

يي = يه = بخور كه فعل امر يي ماخ = خوردن است و صيغه هاي آن باين شرح است :

يي ديم ، يي دي ، يي ده                  خوردم ، خوردي ، خورد

يي ديك ، يي ديز ، يي ديلار           خورديم ، خورديد ، خوردند

وور= بزن كه فعل امر وور ماخ = زدن است و صرف آن بدين شكل است :

ووردوم ، وور دي ، وور ده               زدم ، زدي ، زد

وورديك ، وورديز ، ووردولار          زديم ، زديد ، زدند .

جك براي تبديل فعل ماضي به فعل مضارع بكار مي رود .

وورا جگم ، وورا جگي ، ووراجكده .

در زبان تركي جايگاه صفت و موصوف برعكس زبان فارسي است ، در زبان فارسي ابتدا نام و سپس صفت ذكر مي شود ، مانند :

درخت بادام ، بادام سنگي ، دختر قشنگ ، اسب سياه .

موارد فوق در زبان تركي باين شكل آورده مي شود :

بادام آغاجه ، داش بادام ، قشنگ قيز و قارا آت .

/ 0 نظر / 32 بازدید