تعدد زوجات و ...

تعدد زوجات

در كميجان طلاق بسيار مطرود و ناپسند بود و هنوز هم نسبت به اين مورد حساسيت شديد و منفي دارند ، اگرچه در مواردي هم ناگزير بدان تن مي دهند ، اما به جاي آن ازدواج خيلي سخت نبود و خصوصاً در آن سالها ، كه توقعات مردان و زنان از همديگر خيلي كم بود و به نان حلال قانع بودند و تعريف عمومي از زندگي بسيار ساده تر و بي تكلف تر بود .

 در موارد زيادي نيز تجديد فراش و تعدد زوجات و ازدواج هاي صيغه اي اتفاق مي افتاد ، پس از اينكه مرد جواني به هر دليل از دنيا مي رفت و همسر جواني از او بيوه ميشد ، پس از مدتي ، بزرگان فاميل با صلاحديد او را به عقد برادر شوهرش در مي آوردند تا بدينوسيله قوام خانواده پايدار و برقرار بماند . 

مردان بعد از فوت همسرانشان بفكر تجديد فراش مي افتادند و بيوه ماندن زن را هم پسنديده نميدانستند و سعر ميكردند زن بيوه هم بصورت عقد دائمي يا صيغه اي به همسري فرد مناسبي درآيد و در نتيجة اين اقدام بود كه خواهران و برادران ناتني متعددي بوجود مي آمدند و گاهي اينان در تشخيص نسبت خود با يكديگر نيز دچار ترديد مي شدند.

در همين رابطه مي گويند پسر جواني از مادرش راجع به دفعات ازدواجش سئوال مي كند و او در پاسخ ميگويد :

  - علي و ولي و پيرقلي       اون ايككي اوندان ايره لي

     قل آتان و پامبوق آتان    گنه رحمتليك سني آتاي 

مادر در پاسخ به سئوال پسرش اسامي مرداني را كه به ترتيب با آنها ازدواج كرده و بهر صورت باعث مرگ آنان و ازدواج با ديگري شده را به اين ترتيب ذكر ميكند :  علي و ولي و پيرقلي و 12 تا قبل از آنها و قل آتان و پنبه زن و مرحوم پدرت ، كه جمعاً 18 بار ازدواج كرده بوده است .

/ 0 نظر / 29 بازدید