جيزليخ

جيزليخ پوزماخ ( خط كشيدن )<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

تعدادي پسر بچه به دوگروه تقسيم شده و يك گروه در مبداء بانتظار نشسته و دستة ديگر در حوالي و اطراف پخش شده و با شيء تيزي كه در دست داشتند بر روي اجسام و اشياء خط مي كشيدند .

 اين خط ها را كنار همديگر و بموازات هم كشيده و آنرا مي شمردند . در زبان تركي به خط جيزليخ يا جيززيخ ميگويند .

بعد از كامل شدن كار خط كشي كه مدت آن با شمارش اعداد از يك تا صد توسط طرف گروه ساكن معين ميگرديد افراد دستة خط كش به مبداء برگشته و افراد دستة ساكن به حركت در مي آمدند و تمام خط هاي كشيده شده بر روي اشياء را با جستجو پيدا كرده و با كشيدن خطي بر روي آن ، آنها را باطل ميكردند .

 مدت زمان ابطال را نيز گروه مقابل با شمارش اعداد از يك تا صد تعيين ميكرد ، و در پايان اگر تعدادي از خط ها بدون كشف و باطل نشده باقي مي ماند گروه خط كش برندة بازي شده بود .

/ 0 نظر / 28 بازدید