اشعار ترکی ۲

 33

همدان چوله اكيل ده                      بيابان همدان كاشته شد

تيرغلافه ( تيلگرافه ) چه كيل ده       تيرهاي تلگرافش نصب شد

اوغلان سو وه قيز سووه                وقتي دونفرهمديگر را بخواهند

اولارا كيم وكيل ده ؟                     كي ميخواد براي اونا وكيلي بكند ؟

------------------

37

قزيل گول ارسين ارسين                گل سرخ دسته دسته بر شاخه ها 

قزيل گوله كيم درسين ؟                 گل سرخ را چه كسي مي چيند ؟

قزيل گوله ده ره نه                      الهي هر كسي اين گل  را بچيند

خدا مطلبين ورسين                       خدا مطلبش را برآورده بكند .

----------------

41

آفتافا دو له نيل دن                       آفتابه پر از رنگ نيل (آبي) است

سن دوداخ دان من ديل دن               تو از لبهايت و من از ته دلم

بو ايكي سه بير اولا                      وقتي اين دو ( دل و زبان ) يكي باشند

نجه آيرولك بير بيردن ؟                 چطور از همديگر جدا شويم ؟

-----------------

45

آق چرقتين باغلاما                      چارقد سپيدت را بر سرت نبند

گوزين قوربان آغلاما                   قربان چشمانت شوم گريه نكن

گيدرم گنه گل لم                         ميروم ولي بازهم برميگردم

يادلارا بل باغلاما                       مبادا به غريبه ها دل ببندي .

-----------------

49

حياط دا گول آغاجه                     درخت گل در حياط خانة ما

گولون باشوندا تاجه                     بربالاي سرش تاجي از گل دارد

 گونوم بير گون اولايده                 اميدوارم روزي را ببينم

 يارا دي سين لر حاجه                 كه به يارم حاجي بگويند .

----------------

53

آي دولانا دولانا                         ماه چرخيد و چرخيد تا نورش

دوشده بيزيم دالانا                       بر دالان خانة ما افتاد

آند ايچ ميشم قرآنا                       من به قرآن قسم خورده ام

گيدم خوشگل اوغلانا                   كه با پسر خوشگلي ازدواج كنم

-----------------

57

اوتورموشدوم ايش اوسته                بر سر كار قاليبافي ام نشسته بودم  

گون دوشده ديزيم اوسته                 كه آفتاب بر روي زانويم افتاد

سفردن گه لن اوغلوم                    اي پسرم كه از سفر آمده اي

خوش گلدين گوزووم اوسته             خوش آمدي ، قدمت بر روي چشمم .

-------------------

61

گوله گيدن بير جوت غاز               يك جفت غازي كه به آبگير پرواز ميكنيد

سروانين درجه سين ياز                درجة سرواني بنويسيد ( براي پسرم )

خدا ورسين بير اوغلان                خدا به من پسري بدهد

وريم ايسلاما سرباز                    براي خدمت به اسلام به سربازي بفرستم

-----------------

65

قوز آغاجه ده گيلم                       درخت گردو نيستم

هر گه لنه اگيلم                          كه به هركسي خم بشوم

اگيل اووزي نن اوپوم                   خم شو رويت را ببوسم

من اوزگه سه ده گيلم                   من كه غريبه نيستم

-----------------

69

بو داغدا جيران گه زر                 در اين كوهستان آهو رفت و آمد مي كند

ال اياقين داش اه زر                   دست و پايش را سنگ مجروح ميكند

من سنه ني له ميشم                    من بتو چه كرده ام ؟

سن مندن كنار گه زر                  كه تو از من كناره مي گيري ؟

-----------------

73

دامنا دوران آق چادور                 ايكه با چادر سفيد بربام ايستاده اي

حاصاروموز باغچادور                در حياط خانه مان باغچه اي داريم

گل مي شيدي گول ده ري             آمده بودي گل بچيني

آچول مويوب غونچادور              هنوز گلها باز نشده و غنچه هستند

                                  همه تان گل باشيد

/ 1 نظر / 62 بازدید
مریم

همشهری لر گولاخ آسین مهرعليزاده نين وبلاگی گلدی. تزولون باخين نه خبردی.