قمار

قماربازي<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

 قماربازي هم يكي از كارهايي بود كه در ايام بيكاري وقت افراد را پر ميكرد و راههاي مختلفي داشت .

 قمار سنتي و حرفه اي با قاپ و سه قاپ و دوقاپ انجام ميشد و هرجا كه چند نفر ميتوانستند دور از چشم بزرگان فاميل و اغيار گرد هم جمع مي شدند و زمين صافي باندازة يك دستمال گير مي آوردند و در اطراف آن روي دو پا چندك نشسته و قاپ ها را به جريان مي انداختند و با هر بار بالا و پايين رفتن و نشستن قاپ مقداري پول بين بازيكنان دست بدست مي شد .

كساني بودند كه حساب نگه دار اين بازيها بودند و از بازيگران تلكه مي گرفتند .

علت وجودي اين افراد تلكه بگير ، اولاً سختي ضرب و جمع كردن اعداد و ارقام بدون استفاده از ماشين حساب و غيره ، بيسوادي افراد بازيكن و نبود حساب دفتري و يادداشت كردن بود و به اين ترتيب آن افراد حساب نگه دار ، پس از پايين افتادن قاپ ها ، شرايط را ملاحظه كرده و فوراً اعداد مختلفي را در هم ضرب كرده و حاصل آنرا كه برابر با ميزان برد و باخت بود به طرفين اعلام ميكردند . در مواردي كه يكي از بازيكنان از ديگران مبلغي قرض ميكرد ، وظيفة حساب نگه دار بود كه مبلغ بدهي طرف را در ذهنش نگاه دارد .

بازي با قاپ معمولاً در فضاهاي باز و كوچه و باغ و دشت و صحراو انبار و زاغه و طويله انجام ميشد و بعد از باب شدن بازي ورق نيز با استفاده از آنوسيله بازي را انجام ميدادند . در اين رشتة بخصوص هيچ كسي نميتوانست برندة دائمي باشد و معمولاً كسي كه روز قبل رقم قابل ملاحظه اي برنده شده بود ، روز بعد ، بازنده مي شد . 

سيزلر ساغ اولون

/ 0 نظر / 29 بازدید