دست انداز

دست انداز <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

اين بازي بيش از بچه ها ، مخصوص نوجوانان و خصوصاً جوانان است و معمولاً در روزهاي سيزده بدر بازي دائمي است و در يك روز سيزده بدر ، چند سال قبل در همين بازي دو نفر دعوا كردند و يك نفر در اثر ضربة چاقوي طرف مقابل كشته شد .

ابتدا با پشك انداختن به هركسي كه آخرين شماره مي افتاد بايد به ميان مي رفت و دو دستش را بر زانو نهاده و به حالت ركوع ( دولا ميشد كه باو نفر خوابيده مي گفتند ) مي ايستاد و نفر بعدي هم بعنوان فرد پيشرو ( باش گيچن ) تعيين ميگرديد .

در فاصلة چند قدمي فرد خوابيده خطي بعنوان خط مبداء كشيده مي شد .

افراد شركت كننده در بازي بايد بدنبال همديگر به همان ترتيبي كه در دايرة پشك شركت كرده بودند به صف بايستند و يكي پس از ديگري حركت كرده و از روي فرد خوابيده بپرند .

فرد پيشرو و ديگران كه چندين قدم دورتر از كسي كه به حساب خوابيده بود ، پشت سرهمديگر در نوبت ايستاده بودند ، منتظر اعلام حركت مي ماندند .

 پس از اعلام شروع بازي ، ابتدا نفر پيشرو بحركت در آمده و تا ابتداي خط مبداء دويده و بر خط مبداء پاي كوبيده و به هوا بر ميخاست و گام بعدي را در كنار فرد مياني زده و با گذاشتن دو دست بر پشت او از رويش مي پريد و به سمت ديگر مي افتاد  .

محل افتادن پيشرو ، جاي بعدي فرد خوابيده را معين ميكرد و بازيكن خوابيده جايش را به محل جديد تغيير ميداد و همين تغيير محل باعث ميشد كه بعضي از افراد نتوانند با يك جهش از خط مبداء خود را باو برسانند و شكست ميخوردند .

 در اين زمان فرد شكست خورده ناچار بود بجاي فرد قبلي بوسط رفته و بخوابد تا ديگران از رويش بپرند .

سيزلرساغ اولون

/ 0 نظر / 27 بازدید