دعا ها و نفرين ها

دعاها

آلله ساخلاسون                                                      خدا نگهدارد

آللاه خير ورسين                                                  خدا خير بدهد

ساق اول                                                               سلامت باشي

الي آرقوماسون                                                    دستت درد نكند

الي وار اولسون                                                    دستت دارا باشد

خير گوري                                                           خير ببيني

پير اولاي                                                             پير شي

 نفرين ها

اوي يخيلسين                                                      خانه ات خراب شود

قاننه كوينگي گلسين                                          پيراهن خوني ات بيايد

جيگري لخته لخته قان اولسون                           جگرت لخته لخته خون شود

دربدر اولاي                                                       دربدر شوي

آللاه اولدورسون                                                خدا بكشد

ويران اولسون                                           خرابه و ويران شود

ويران اولاي                                               خراب و ويران بشوي الهي

ميراث قالسون                                           ميراث بماند ، صاحبش بميرد

ميراث قالموش                                         ميراث مونده ، صاحاب مرده

ايچي يانسون ايچيمه ياندوردي                 درونت بسوزد كه دل مرا سوزوندي

ده ده يه لهنت                                           بر پدرت لعنت

نه نه يه لهنت                                             بر مادرت لعنت

ده دم يانده                                                پدرم سوخت

اسما                      زن بد ، اشاره به اسماء همسر يكي از ائمه است كه او را مسموم كرد .

عايشا                    زن بد ، اشاره به عايشه همسر پيغمبر است كه به امام علي خروج كرد .

موطوروف             زن بد و رقاصه ، اشاره به زني است كه رقاصگي بكند .

سليطه                  زن بد و آپارتي و بددهن و بي آبرو .

/ 0 نظر / 28 بازدید