بقیه مثل های حکمت آموز

 

2-    آغلاميان اوشاقا امجك يوخ ( ورمزلر) .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : به نوزادي كه گريه نكند ، شير نمي دهند و شبيه اين مثل است كه : تا نگريد طفل كي نوشد لبن ؟ وقتي بدون سروصدا كردن و اعتراض كردن حقوق انسان را ندهند گفته ميشود .

3-   اولا جگه چاره يوخ .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : از قضا و قدر گريزي نيست .

4-   ثقير اوزونه گوودانا اكنده ، باشه گيجالار.

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : گاوي كه براي خودش دانه ميكارد سرش درد ميگيرد . اين مثل را در مواردي بكار ميبرند كه كسي براي كار مفت و مجاني براي ديگران آمادگي داشته باشد ولي براي خودش هيچكاري نكند . 

54                                                          -  چا لما ، قاپي يه چالالار .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : درب كسي را به ناحق نزن ، درب خودت را مي زنند . كاربرد آن مشابه مثل : چاه نكن بهر كسي ، اول خودت بعداً كسي ، است .

55                                                          – قوش دان قورخان ، داره اك مز .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : كسي كه از گنجشك مي ترسد ، ارزن نميكارد .

56                                                          – نانجيب دن بورج اله مه ، بورج  ا له دي ، خرج اله مه .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : از نانجيب قرض نكن ، اگر كردي خرج نكن .

57                                                          – آج تويوخ ديشده ، داره گورر .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : مرغ گرسنه ، خواب ارزن مي بيند . شتر در خواب بيند پنبه دانه     گهي قپ قپ خورد گه دانه دانه .

58                                                          – اوشاقه يول لا ايش دا لونا ، اوزي نه اوني دوش دا لونا .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : بچه را بدنبال كار بفرست ، خودت هم برو دنبالش.

59                                                          – كول ده سووورساي ، بويوك كول لوك دان نان سووور .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : اگر ميخواهي خاكستر به سرت بريزي از خاكداني بزرگ بريز .

60                                                          – چوغوندر بير نرخ ده قالماز .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : چغندر به يك نرخ نمي ماند .

درب هميشه به يك پاشنه نمي گردد .

61                                                          – دلي دن يان گچ ، او گچ مه سه سن گچ .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : از كنار ديوانه ، يكوري بگذر ، اگر او نگذرد تو بگذر . اولا اشاره به گذشت از بزرگان و عقلا است و اينكه افراد عاقل نبايد با افراد نادان دهان بدهان شوند  و ثانياً توصيه مي كند كه آدم خيلي سر بسر افراد نادان نگذارد .

62                                                          – ا ل اوچون آغليان ، گوزوندن اولار .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : كسي كه براي قوم و خويش و قبيله و ملت اشك بريزد ، چشمان خودش را از دست ميدهد .

 اشاره باين دارد كه كارهاي عام المنفعه ، درد و غم و زحمتش براي خود فرد است و منفعتش براي ديگران و ثانياً انسان بايد خيلي از خودگذشتگي داشته باشد تا غم ملت را بخورد .

63                                                          – اوزگه سوزونه گيد ، آما اوز بيلديگي ا لدن ورمه .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : به حرف ديگران عمل كن ، ولي عقل و دانش خودت را فراموش نكن . اگرچه ديگران به انسان مشاوره مي دهند ، ولي آنها هيچوقت به اندازة خود فرد در جريان امكانات و مشكلات او نيستند و بيش از همه خود فرد است كه ميتواند راه خود را تشخيص دهد ، البته بهتر است در مشاوره با ديگران خطرات بين راه را بشناسد .

64                                                          – سينيخ دوواردان حذر ايله .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : از ديوار شكسته ، حذر كن .

65- آتي يه قورت دالونا سالما .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : اسبت را به دنبال گرگ نينداز .

كار بيهوده و بي نتيجه نكن .

66– اوز سوزيه هاردا ايشيد ، اوزگه سوزون دي ين يرده .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : حرف خودت را كجا بشنوي ، آنجا كه حرف ديگران را مي شنوي .

هركه عيب دگران پيش تو آورد و شمرد       لاجرم عيب تو پيش دگران خواهد برد .

67– اووزي دوشده غازا ، غازدا قوي ده نازا .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : رويت به غاز افتاد ، غاز هم به ناز افتاد . به گربه گفتند پي پي ت درمان است ، خاك ريخت روش و پنهانش كرد  .

68 – گول مه قونشيا ، گلر باشيا .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : به همسايه نخند كه به سر خودت مي آيد .

بر افتاده هرگز نخند .

69 – ياخ چولوقا يامانلوخ ، كور اش شگه سامان لوخ .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : اگر دربرابر خوبي بدي ميشود ، پس به الاغ كور و نمك نشناس كاه خالي بده . وقتي كه در مقابل خوبي كردن بدي مي بيني ، پس به افراد نمك نشناس بي احترامي و بدي نماييد .

70 – داش دان توز چيخ مز .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : از سنگ ، گرد و خاك نمي خيزد . از اين امامزاده خير و خاصيتي بر نمي خيزد . از اين ابر باران نمي بارد .

71 – فاميل ، فاميل اتين يي سه ، سوموگون قاپيا آت ماز .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : فاميل گوشت فاميل را بخورد ، استخوانش را دور نمي اندازد .

72 – عقيل له ، عقلين يه قنه ، دلي وورار چاي دان گيچر .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : تا عاقل عقل خودش را جمع كند ، ديوانه مي زند از رودخانه رد مي شود .

73 – دووه قان گورده .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : شتر خون ديده . كولي بازي در آوردن در برابر ناراحتي هاي كوچك و مختصر .

74 – قورت دان قاچدوم ، غول بيابانيا توش گلديم .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : از گرگ فرار كردم و به غول بيابان دچار شدم . از چا له درآمده در چاه افتاد .

75 – آفتافا دليك ، ميس دليك ، بودا گلده ، اوسته ليك .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : آفتابه سوراخ ، كاسة مسي سوراخ ، اينم آمد ، بيش از اونا سوراخه .

76 – پير سوزونه گيد مي ين ، پير اولماز .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : كسي كه به حرف پيران گوش نكند ، پير نمي شود.

لابد در اثر خطاكاري و انحراف جوانمرگ مي شود .

77 – بير يه خيلن اوستا اولار .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : كسي كه يك بار زمين خورده استاد مي شود .

78 – چوخ ايش لي ين آز يي ير .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : كسي كه زياد كار ميكند ، كم ميخورد . اين مثل چند وجه دارد . 1-  يكي كار ميكند ولي خودش دلش نمي آيد بخورد . 2-  يكي بيش از خوردن به كاركردن ارج مي نهد . 3-  يكي آنقدر كار مي كند كه فرصت نميكند خودش بخورد و اموالش براي ديگران مي ماند .

79 – قارانلوخ دا ياتما ، قارا قورا ديشده گور مه .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : در تاريكي نخواب تا خواب آشفته نبيني . يعني قبل از هر كار ، مسايل و جوانب آنرا خوب بررسي بكن و نماز شك دار نخوان .

80 – اي تي سوچ چيا فايداسه يوخ .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : سگ منفعتي براي آبيار ندارد .

81 – داش من دن رد اولسون ، قارداشوما دگسه سامان يوك كودور .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : سنگ از من رد شود اگر به برادرم خورد فرض مي كنم به بار كاهي خورده است . اين مثل نهايت خودخواهي انسان را نشان ميدهد ، آدم چقدر بايد بي قيد و بي رگ باشد تا در فكر همنوع و حتي برادرش نباشد و فقط در فكر خود و منافع شخصي اش باشد ؟

82 – سن نن خير ايستين  ، تارودان بلا گورر .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : كسي كه از تو خير ببيند ، برايش از خدا بلا نازل مي شود . كسي كه از تو انتظار خير داشته باشد ، به بلاي آسماني دچار مي شود .

83 – ياق گيدر ياق اوستونه ، يارما قالار قورره يرده .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : روغن به سمت روغن مي رود و بلغور بازهم خشك مي ماند . پول پول مي آورد .

84 – خلخه گلر سبت سبت اريك لر ، بيزه گلن قوجا آرواد يريكلر .

مفهوم لغوي و كلامي ضرب المثل يعني : براي مردم سبد سبد زردآلو هديه مي رسد ، اما پيرزني هم كه به ما مي رسد ويار دارد . اين يعني بدشانسي .

/ 0 نظر / 168 بازدید