منطقه برچلو ( بورچالی )

معرفي منطقة بزچلو <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مناطق شمالغربي استان مركزي و حوالي كميجان را برچلو يا بزچلو مينامند .

واژة برچلو ، بزچلو ، برچلوئي و بزچلوئي( همگي با ضم ب و تشديد ل ) پسوند نام خانوادگي بسياري از مردم و اهالي اين بخش ازاستان مركزي يا كساني است كه از اين استان كوچ كرده اند .

بزچلو يا برچلو منطقه اي بوسعت 2595 كيلومترمربع در شمالغربي شهرستان اراك قرار گرفته و از همان جهت مرزشمالغربي استان را با استان همدان در برگرفته است .

بلوك برچلو يا بزچلو داراي 60 پارچه آبادي و روستاهاي بزرگ و كوچك است وجمعيت اين بخش براساس سرشماري 1370 مركز آمار 52156 نفر است .

در حال حاضر زبان مورد تكلم مردم منطقه كميجان و برچلو يا بزچلو ، تركي است و البته تركي ناحية كميجان بدليل احاطه شدن با فارسي زبانها بشدت به كلمات فارسي مخلوط شده و تركي خالص نيست  .

وجود زبان تاتي كه يكي از شاخه هاي اصلي زبان مادي است ، در چهار روستاي وفس وفرك و چهرقان و چوگان ،  حاكي از آنست كه از گذشته هاي دور ساكنين ناحية برچلو به زبان ايراني دري سخن ميگفته اند .

دين و مذهب مردم اين سامان مانند مذهب تمام مردم ايران تا پيش از ظهور و ورود اسلام  زرتشتي بود و بعد از آن دين مبين اسلام بوده است .

منطقة همدان و توابع و ولايات پنجگانة آن از جمله ولايت اعلم ( كه كميجان و برچلو جزو اين ولايت بود ) در سال بيست و سوم هجري به تصرف سپاه اسلام درآمد و بسياري از ساكنان آن كه ايراني و آريايي غير ترك بودند تابعيت اسلام را پذيرفتند .

بررسيها نشان ميدهد كه برچلو و بزچلو نام دو ايل ترك بوده است و ايل هاي برچلو و بزچلو همواره در درگيريها و اختلافات بين ايلات به علت رشادت به ايلات همجوار غالب بودند و يكي از ايلات سي و دوگانة شيعي محسوب مي شوند كه به همراه ساير ايلات شاملو و استاجلو ، و... به ياري شاه اسماعيل شتافته و خاندان صفوي را به قدرت و حكومت رساندند .

سير تاريخي ايل هاي مذكور بدون در نظر گرفتن بازة زماني آن بدينشرح است :

-       مهاجرت از ماوراءالنهر و منطقة چغانيان و شهر چغان به منطقة كميجان .

-       استقرار و اسكان طولاني مدت در منطقة برچلوي بين اراك و همدان .

-       كندن و كوچ اجباري بخشي از دو ايل و اعزام آنها از مسير زنجان به گرجستان در سال 1015 هجري شمسي در زمان شاه عباس دوم صفوي .

-       جا ماندن بخش بسيار كوچكي از ايل در حوالي فامنين همدان و در حوالي زنجان و تشكيل منطقة بزچلوي زنجان .

-       عزيمت گروه اصلي به گرجستان و استقرار در پنبك و شوره گول و .....

-       استملاك اراضي محال پنبك و شوره گول .

-       سكونت 200 ساله در ناحيه تفليس گرجستان .

-       الحاق گرجستان به روسيه در سال 1216 هجري .

-       آغاز كوچ و رجعت ايل به ميهن اصلي در سال 1243 و 1244 ه.ق. از طريق خاك عثماني .

-       ورود بداخل ايران و حركت بسمت خوي و سلماس در سال 1244 ه.ق .

-       دريافت اراضي سولدوز از عباس ميرزا در رمضان 1245 ه.ق.

-       ورود به منطقة سولدوز و استقرار در اين ناحيه در سال 1245 ه.ق .

در نهايت بنظر ميرسد كه آن بخش از ايل كه در اراك مانده و در كوچ اجباري بسمت گرجستان شركت نكردند ، بعد از وقوع كوچ ، ديگر با هم ايلي هاي خود ارتباطي برقرار نكرده اند و همانجا در محل اصلي و قديمي ايل برچلو در منطقة كميجان باقي مانده اند .

 

/ 0 نظر / 209 بازدید